You are here: Home » News » Hong Kong International Lighting Fair(Spring Edition)

Hong Kong International Lighting Fair(Spring Edition)

Views:59     Author:Site Editor     Publish Time: 2018-04-10      Origin:Site

Hong Kong International Lighting Fair(Spring Edition)

Add: No.32 Tianhe Rd, Yuhang Development Area, Hangzhou, Zhejiang, China
Tel: +86-571-86239527
Fax: +86-571-86232527
E-mail: sales@hzjyec.com
Hangzhou Jingying Industrial Co., Ltd