gm@hzjyec.com          86-571-86239527        
You are here: Home » News » Hong Kong International Lighting Fair(Spring Edition)

Hong Kong International Lighting Fair(Spring Edition)

Views: 115     Author: Site Editor     Publish Time: 2018-04-10      Origin: Site

Hong Kong International Lighting Fair(Spring Edition)

Add: No.32 Tianhe Rd, Yuhang Development Area, Hangzhou, Zhejiang, China
Tel: +86-571-86239527
Fax: +86-571-86232527
E-mail: gm@hzjyec.com
Hangzhou Jingying Industrial Co., Ltd